Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

8.1 Strategické řízení v rodinných firmách

Kromě strategie firmy jako takové (viz předešlé lekce) je u firem rodinného typu nutné věnovat pozornost i některým strategickým aspektům, které firmy „nerodinné“ řešit nemusí. Jedná se zejména o:

  • Řízení mezigeneračního předání – tedy procesu předání firmy jednou generací na generaci nastupující.
  • Řešení dalších záležitostí, které plynou z úzké provázanosti fungování rodiny a firmy:
    • Hledání způsobů jak např. typicky v další generaci, kdy může narůstat komplexita vlastnických vztahů i zájmů jednotlivých členů větvící se rodiny, uspořádat řízení firmy a vliv (formální, ale i neformální) jednotlivých členů rodiny na fungování firmy a zejm. rozhodování o strategických aspektech. K tomu může napomoci celá řada více či méně formalizovaných orgánů (v rámci tzv. corporate governance) aj.
    • Hledání způsobů jak z dlouhodobého (tedy strategického) pohledu vyvažovat potřeby rodiny a firmy (finanční – například rozdělování zisku mezi rodinu a firmu, dělení času rodičů mezi firmu a východu dětí, zejm. s ohledem na jejich zdravý osobnostní vývoj, seberealizace a zájmy jejích členů, zaměstnávání a odměňování členů rodiny aj.).

Strategické řízení rodinných firem je proto oproti firmám nerodinným, komplexnější a komplikovanější.

Vytisknout