Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

7.1. Rozpracování strategie do ročních plánů

Implementace, tedy řízení společnosti podle schválené strategie, je další aspekt, který je nezbytné systematicky řídit pro úspěšnou realizaci strategie (Kaplan & Norton, 2001). Je to právě nesystematická implementace (kdy firma sice strategii vytvoří, ale už ji důsledně nerealizuje), proč i často životaschopné strategie nepřináší očekávané výsledky.

Hlavním praktickým doporučením při implementaci je tuto řídit prostřednictvím kratších, typicky ročních, plánů, které upřesní konkrétní aktivity a projekty, které mají jednotlivé části firmy realizovat, pro dosažení cílů vymezených v rámci konkrétní strategie na dané období (viz Ukázka stanovení vývoje strategických cílů v rámci časového horizontu strategie v kap. 7.4).

V rámci těchto krátkodobějších (implementačních) plánů (Johnson, Scholes, 1993) je vhodné už velmi konkrétně vymezit aktivity, projekty atd., které má daná oblast firmy (marketing, finance, nákup, výroba atd.) realizovat. Konkrétně je vhodné stanovit:

  • CO – jakou činnost nebo projekt má daná oblast firmy v daném období (roce) realizovat.

  • KDO – je za realizaci dané aktivity nebo projektu celkově zodpovědný.

  • (do) KDY má být daná aktivita nebo projekt zrealizována, a

  • za KOLIK -  tedy stanovení alespoň rámcového rozpočtu.


Příklad: Ukázka krátkodobého ročního (implementačního) plánu pro oblast marketingu

Marketingový plán pro rok 2015
Aktivita/projekt (CO) Zodpovědnost (KDO) Termín  (do KDY)
Strategie značky
Projekt na zpřesnění podporovaných hodnot spojovaných se značkou (vlastní výzkum mezi zákazníky na zjištění současného vnímaní značky, stanovení hodnot, které mají být se značkou spojovány, komunikace hodnot – www, dovnitř firmy atd.).  FK 30.4.2015
Výběrové řízení na PR agenturu a prezentace firmy v celostátních médiích formou odborných článků – cca 6-8 odborných článků ročně (podpora značky – image, budování povědomí o firmě mezi cílovou skupinou). FK 31.5.2015
Výběrové řízení na komunikační agenturu a zahájení spolupráce v rámci marketingu. AD 31.7.2015
Integrovaná marketingová kampaň na podporu produktu XY (online, tištěná média, materiály na prodejně, soutěž – sběr kontaktů atd.). HE Březen – květen a září – říjen 2015
Vytvoření online databáze kontaktů – návrh struktury databáze, řešení souhlasu s využitím kontaktů, navržení způsobů sběru kontaktů atd. HE 15.9.2015
Vytvoření pozice online marketingového specialisty, jeho nábor atd. FK 15.3.2015
Pravidelný monitoring konkurence (ceny, změny produktů, hlavní linky komunikace) – aktualizace 2 x ročně. HE 31.5. a 31.11.2015
Revize a redesign veškerých produktových letáků. FK 15.3.2015
Atd.    

Zpracování ročního plánu je opět zcela flexibilní, oproti příkladu je například možné jednotlivé aktivity/projekty marketingu členit podle dílčích strategických oblastí.

Kromě plánovaných aktivit by měly roční plány obsahovat i rozpočet, v tomto případě roční rozpočet pro oblast marketingu. Ten by měl zahrnovat veškeré náklady na dané období – od mezd zaměstnanců (vč. sociálních a zdravotních odvodů, odměn atd.), přes náklady na dodavatele (např. měsíční paušální platby PR nebo jiným agenturám), náklady na investice do kampaní (nákup inzertní plochy v tištěných médiích, nákup online inzertních formátů atd.), tisky materiálů na prodejnách (letáků, dárkové předměty apod.) aj.

 

 

Vytisknout