Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

3.1. Firma jako systém strategií

Jedním z častých „technických“ problémů, které firmy při definování strategie řeší je, že si nebývají jisty, jak svoji poměrně komplikovanou realitu (a to i relativně malých firem) celistvě, přehledně a systematicky zachytit. Jiným problémem také bývá nejistota, kde při nastavování strategického fungování mnoha aspektů a oblastí svého podnikání začít.

 

 

Právě tyto praktické problémy pomáhá řešit rozčlenění firmy na soustavu více vzájemně propojených, a hierarchicky, uspořádaných strategií, a tzv. top-down přístup (Saloner, Shepard, Podolny, 2001, Hanzelková a kol., 2009, Keřkovský a Vykypěl, 2009). Ten doporučuje strategii firmy formulovat tzv. seshora. Nejdříve vymezit její celkové, široké, strategické mantinely pomocí tzv. korporátní strategie. A v rámci těchto mantinelů pak dále jednotlivé strategické aspekty firmy podrobněji rozpracovat, za pomoci dalších strategií – tzv. business strategií, a strategií pro jednotlivé funkce, které musí firma plnit – marketing a prodej, lidské zdroje, nákup a ev. logistika, výroba, finance, informatika, atd.  Vaši společnost jako systém těchto strategií ukazuje obrázek níže.

 

Formulace strategie vs strategické myšlení

Při použití top-down přístupu je podstatné rozlišovat mezi formulací strategie a strategickým myšlením. Top-down přístup je metoda vhodná pro systematičtější zachycení a zformulovaní vaší strategie. Doporučený obsah jednotlivých strategií pak také může být inspirací nebo myšlenkovým rámcem, na základě kterého je možné o konkrétních aspektech vaší strategie uvažovat. Myšlenkový proces tvorby obsahu vaší strategie ale lineární nebude, naopak, snaha o příliš strukturované „top-down" úvahy o strategii by vaše strategické myšlení limitovala.

 

 

Jaké jsou hlavní výhody top-down přístupu k formulaci strategie?
- Postupně provádí úvahami o všech zásadních strategických aspektech fungování vaší firmy – snižuje tak riziko, že některé podstatné strategické oblasti vaše strategie opomene.
- Vymezení širokých strategických mantinelů formou korporátní strategie, a postupné rozpracovávání tohoto strategického směru podrobnějšími strategiemi zvýší pravděpodobnost, že budou různé strategické oblasti fungování vaší firmy (marketing, prodej, výroba, logistika atd.) vzájemně v souladu a budou přispívat k plnění celkové strategie vaší firmy.  
- Vzájemná provázanosti jednotlivých strategií také snižuje riziko duplicit v činnostech vaší firmy.

Vytisknout