Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

3.8. Funkční strategie

Na nejnižší strategické úrovni v hierarchii strategií leží tzv. funkční strategie (Keřkovský, Vykypěl, 2006). Funkční strategie vám nabízí možnost ještě podrobněji promyslet a rozpracovat váš dlouhodobý postup (strategii) pro tzv. funkční oblasti vaší firmy. Těmi typicky jsou:

 • marketing,

 • nákup,

 • výroba a/nebo procesy,

 • logistika,

 • lidské zdroje (HR)

 • informatika (IS/IT)

 • výzkum a vývoj, nebo, méně známé

 • řízení znalostí, aj.

 

Funkční strategie je strategie, která dále detailněji rozpracovává nadřazenou business strategii stanovenou pro konkrétní SBU pro tzv. funkční oblasti řízení strategie SBU/firmy (Keřkovský, Vykypěl, 2006).

 

Protože by účelně vyčleněné SBU ve vaší firmě měly být natolik odlišné, že vyžadují oddělený (nebo vlastní) strategický přístup, je typické i o nastavení funkčních strategií uvažovat zvlášť pro každou SBU, i když zároveň se strategickými návaznostmi mezi SBU navzájem (například některé aspekty marketingu jedné SBU může být výhodné použít pro více SBU naráz, nebo naopak marketing jedné SBU může generovat pro marketing jiné SBU další možnosti  –  například oslovení klientů s produktem jiné SBU, tzv. X-sell, a mnoho dalšího).

Podle postupu, který vám zde nabízíme, doporučujeme u každé funkční strategie uvažovat o soustavě strategických aspektů (oblastí), které jsou zároveň doporučením, čím by se měly jednotlivé funkční oblasti zabývat, resp. jaký mít obsah. Jejich podrobnější popis a doporučení, jak jednotlivé funkční strategie formulovat, nabízí další lekce.

 

Funkční strategie a jak s nimi flexibilně pracovat v malých a středních firmách

- V malých a středních firmách nebude pravděpodobně smysluplné, a často ani možné, formulovat všechny hlavní funkční strategie. Doporučujeme ale vybrat a stanovit alespoň ty nejpodstatnější – např. podrobnější (funkční) strategii pro marketing.  
- Pokud se firma rozhodne, že z jakýchkoli důvodů není smysluplné, nebo nemůže, formulovat většinu, nebo žádnou z funkčních strategií, může být pro ni přínosné jednotlivé dílčí oblasti, které u jednotlivých funkčních strategií v další lekci doporučujeme řešit, alespoň podrobněji promyslet. Funkční strategie tak mohou sloužit jako ucelený  strategický myšlenkový rámec, o který je možné další úvahy o detailech vašeho podnikání opřít a posílit tak mj. svoji schopnost budovat systematicky přidanou hodnotu pro zákazníka napříč všemi činnostmi vaší firmy.  
- Zásadní závěry, které vyplynou z vašich úvah o funkčních strategiích, lze též zapracovat do nadřazené business strategie – např. podstatné body z pohledu funkční marketingové strategie zachytit v P – Promotion (propagace), u funkční strategie nákupu mohou například do P – Produkt, apod.
- Ačkoli jsme naznačili, že je logické pro každou SBU definovat sadu vlastních funkčních strategií (zejm. u firem větších, kde jednotlivé SBU mohou být strategicky zcela rozdílné oblasti podnikání – např. majitel hotelu jako SBU 1, který zároveň expandoval do oblasti manažerských školení a kurzů, jako SBU 2), u malých a středních firem to nemusí být praktické. Funkční strategie používejte zcela flexibilně – například pro SBU, která mají z pohledu vybrané funkční strategie více styčných bodů (stejných postupů – jsou si relativně blízko, např. jazyková škola - SBU kurzy pro jednotlivce, a SBU kurzy pro firmy) je smysluplné formulovat pouze jednu funkční strategii, ve které budou zároveň naznačeny odlišné postupy pro těchto více SBU.
- Malé a střední firmy s jednou SBU budou pak samozřejmě formulovat vždy jen jedinou funkční strategii určitého typu (pokud se pro funkční strategie rozhodnou).

Vytisknout