Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

4.5.1. Obsah finanční strategie

Jednou z klíčových funkčních strategií pro jakoukoliv firmu je finanční strategie. V jejím rámci doporučujeme řešit následující strategické oblasti (viz obrázek):

 


Finanční strategie firmy (adaptováno z Červený a kol., rukopis s předpokládaným termínem publikace 2015)

 

V rámci finanční strategie je třeba zvážit následující oblasti: 

Strategické oblasti pro finanční strategii O čem v rámci nich uvažovat:
Informační technologie Jaké jsou požadavky na informační systém? Které z funkcí má vzhledem k potřebám společnosti obsahovat? Typicky (převzato z Červený a kol., rukopis s předpokládaným termínem publikace 2015):
 • Finanční účetnictví: hlavní kniha, pohledávky, závazky, pokladna, elektronické bankovnictví, konsolidace
 • Manažerské účetnictví: účetnictví nákladových středisek, profit centra, nákladové účetnictví zakázek a projektů, procesní řízení, manažerské finanční výkazy, podpora Activity Based Costing
 • Controlling: řízení nákladů, výnosů, zdrojů a termínů, analýzy, dashboardy, sledování klíčových ukazatelů výkonnosti, vyhodnocování plánu v porovnání se skutečností
 • Správu a účtování investičního majetku, plánování a sledování nedokončených investic
 • Řízení hotovosti, predikce likvidity, plánování Cash Flow, finanční plánování a rozpočty, řízení rizik, měnové transakce a transakce s cennými papíry
 • Výpočet a účtování mezd
 • Výkaznictví dle jiných účetních norem (IFRS, US GAAP, atd.)
 • Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly aj.
Finanční kontrolní mechanizmy
 • Jakým způsobem je vhodné (vzhledem k rizikům, nákladům atd.) nastavit ve společnosti finanční kontrolní mechanizmy?
 • Jsou stávající mechanizmy nastaveny vhodně vzhledem k potřebám firmy?
 • Jednat by se mělo o kontrolní mechanizmy pro následující oblasti:
  • Spolehlivost a integrita účetních a finančních informací
  • Dodržování hlavních finančních zásad, plánů, postupů, zákonů, nařízení a smluv
  • Ochrana majetku společnosti
  • Hospodárné a účinné využívání zdrojů společnosti
  • Naplňování finančních záměrů a cílů
Interní ekonomické informace
 • Jaké typy ekonomických informací (reportů) má význam pro společnost sledovat, jaké jsou potřeby jejich uživatelů? Může se jednat například o:
  • Základní výkonnostní parametry (cíle) firmy – vývoj zisku, obratu, marží atd.
  • Základní data o prodejích výrobků a služeb
  • Analýzy výrobních odchylek (rozdíl plánovaných a skutečných cen/nákladů výrobních vstupů - přímé/nepřímé mzdy, energie, údržby, analýzy ostatních variabilních nákladů, produktivity, odpisů, podílů fixních nákladů výroby a fixních nákladů správní režie atd.
 • V jaké formě a v jakých časových intervalech tyto sledovat?
 • Odkud čerpat vstupní data (s přiměřenou časovou i nákladovou náročností na jejich zpracování), kdo bude za tvorbu reportů zodpovědný?
 • Pro koho budou tyto reporty určeny, jakým způsobem se bude z pohledu řízení firmy pracovat se zjištěnými odchylkami?
 • Jak zajistit distribuci i ochranu informací?
Externí ekonomické informace
 • Pro koho, v jaké formě, jakými kanály (např. www atd.) a v jakém rozsahu externí finanční informace připravovat?
 • Jak zajistit poskytování finančních informací řádně, včas a nákladově efektivním způsobem?
 • Jak zajistit, aby byly tyto informace připraveny v souladu se standardy účetnictví a výkaznictví?
 • Je nutný audit účetní závěrky nezávislým auditorem, a pokud ano, je řádně a včas proveden?
 • Jaké typy externích informací poskytovat?
Investiční politika
 • Zda investovat a do čeho?
 • Kdy investovat?
 • Z čeho finanční investice pokrýt?
 • Jak investice hodnotit?
 • Jak zpracovat investiční plán?
Optimalizace kapitálové struktury
 • Jaká je nákladově a z pohledu rizikovosti optimální míra zadlužení společnosti?
Pracovní kapitál a cash flow?
 • Jaká je optimální výše jednotlivých složek pracovního kapitálu (např. zásob) vzhledem k výši prodeje, výroby atd.?
 • Jak řídit finanční toky (cash flow)?
 • Jak řídit vymáhání pohledávek?
 • Jak řídit krátkodobé závazky firmy?
 • Jak řídit a optimalizovat finanční majetek? aj.
Interní zdroje financování
 • Jaký způsobem vytvářet a pracovat s interními zdroji financování? Jedná se zejm. o:
  • nerozdělený zisk
  • odpisy
  • změny ve struktuře kapitálu
  • rezervy a rezervní fondy
  • financování pomocí kapitálových vkladů (Sedláček, 2001)
 • Zvolíme lineární, nebo zrychlený odpis dlouhodobého majetku?
 • Jak nastavíme účetní odpisy vzhledem k daňovým odpisům?
 • Jsou odpisy zdrojem jednoduché reprodukce, nebo i rozšířené reprodukce opotřebovaného majetku?
 • Bylo provedeno rozčlenění aktiv na potřebná a nepotřebná?
 • Jaké je využití jednotlivých aktiv?
 • Jaká je výnosnost jednotlivých aktiv?
 • Lze je přeměnit na aktiva výnosnější?
 • Je nutné tvořit rezervní fondy? K jakému účelu?
 • Nejsou při tvorbě rezerv nadhodnoceny závazky?
 • Je provedeno diskontování rezerv v případě, že je časová hodnota peněz relevantní?
 • Je zvážen budoucí vývoj v oblasti zákonodárství a technologií?
 • Jsou rezervy každý rok kontrolovány, zda je jejich velikost odpovídající a oprávněná?
 • Byly rezervy použity na účel, k němuž byly vytvořeny?
 • Jaká je úroveň vlastního kapitálu?
 • Je vhodnější navýšit vlastní kapitál zvýšením základního kapitálu, nebo vkladem do ostatních kapitálových fondů?
Externí zdroje financování
 • Zda a ev. jaké externí zdroje financování ve firmě využít? Např.:
  • Bankovní úvěry
  • Dodavatelské úvěry: dodavatel nepožaduje úhradu ihned
  • Zálohy: platba odběratelem zpravidla při objednání zboží či služeb
  • Závazky vůči zaměstnancům: z titulu výplaty mezd nebo vnitropodniková banka
  • Závazky vůči státnímu rozpočtu
  • Dluhopisy, obligace
  • Směnečný program: emitování krátkodobých cenných papírů ve formě směnek
  • Dotace: podpora státu nebo územního celku
  • Dary
  • Faktoring – odkup, financování, správa a inkaso krátkodobých pohledávek vzniklých z dodávky zboží či služeb. Je poskytován specializovanou finanční institucí.
  • Forfaiting – odkup zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek specializovanou finanční institucí bez postihu původního věřitele
  • Leasing – pronájem zejména movitých věcí poskytovaný finančními institucemi
  • Alternativní zdroje financování:
   • Business Angel – kapitálový vstup investora do perspektivních malých a středních podniků s růstovým potenciálem s cílem zhodnocení vložených prostředků. Investor zpravidla do firmy přináší know-how a vstupuje zejména v rané fázi podnikání.
   • Venture capital – vstup investičního fondu do firmy, která není veřejně obchodovaná formou navýšení základního kapitálu. Prodej je plánován v horizontu cca 3 – 7 let, předpokládané p.a. zhodnocení +30 %.
   • Nebankovní dluhové financování – např. kampeličky.
   • Podnikatelské inkubátory - specializované instituce nabízející zvýhodněné půjčky, zvýhodněné nájmy atd.
  • Projektové financování: financování samostatného projektu, nezávislé na dosavadním podnikání, v budoucnu bude generovat samostatné příjmy.

Kritéria pro výběr typu externího financování:

  • Jaké je právní postavení poskytovatele externího zdroje financování?
  • Jaká je doba splatnosti kapitálu?
  • Jaký je původ zdrojů?
  • Je zohledněn faktor času?
  • Je zohledněn faktor rizika?
  • Jaká je cena kapitálu?
  • Jaká je flexibilita jednotlivých externích zdrojů financování?
  • Jaká administrativa je spojena s poskytnutím externího zdroje financování?
  • Jaká je konkurence poskytovatelů daného zdroje financování?
Řízení nákladů a zisku
 • Jaké jsou cíle firmy v oblasti nákladů a zisku?
 • Jakým způsobem a v jaké frekvenci dosahování plánovaných hodnot sledovat?
 • Jakým způsobem řídit a kontrolovat oblast nákladů společnosti? (rozpočty na časové období a kontrola čerpání nákladů, optimalizace nákladové struktury, finanční kalkulace při zavádění nových výrobků a služeb atd.)
Daňová politika
 • Jakým způsobme optimalizovat daňové odvody a plánovat daňovou politiku? (využití daňových slev, tvorba rezerv a opravných položek až po zakládání „offshore“ společností v souladu s etickými standardy, daňově výhodné právní formy společnosti, optimalizace v rámci skupiny podniků, akvizic a fúzí atd.)
Řízení finančních rizik
 • Přístup k řízení následujících rizik:
  • Úvěrové riziko
  • Likvidní riziko
  • Úrokové riziko (změny úrokové sazby)
  • Devizové riziko  - změny kurzu
  • Finanční deriváty (opce, forwardy, swapy)
  • Odpovědnosti za škody
  • Majetková rizika
Dividendová politika
 • Jaký typ dividendové politiky firma uplatní? Jaký bude její přístup k vyplácení zisku, tvorbě rezerv atd.?
Tržní hodnota firmy
 • Jakým způsobem v rámci finanční strategie přistupovat k řízení a zvyšování tržní hodnoty firmy?
 • Jakým způsobem přistupovat k odhadu tržní hodnoty firmy?

 

Vytisknout