Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

4.5.2. Doplňující informace

Jaké mohou být v praxi kontrolní mechanizmy v oblasti řízení financí?  

(převzato z Červený a kol., rukopis s předpokládaným termínem publikace 2015)

  • Kvartálně náhodně vybrat několik odběratelů a dodavatelů a zkontrolovat náležitosti smluv, zda odpovídají skutečnému stavu a zda jsou dodržovány kontraktační podmínky.

  • Náhodně vybrat určitý počet faktur a ověřit, zda jsou splněny náležitosti a podmínky jejich úhrady.

  • Kvartálně prověřit výsledky inventarizací.

  • 4x ročně prověřit, zda autorizační práva zaměstnanců odpovídají jejich oprávnění.

  • 1x ročně prověřit, zda jsou návrhy a doporučení zjištěné při kontrole realizovány.

  • Zajistit, aby dokumentace vztahující se ke kontrolám byla archivována po dobu 5 let.

Vytisknout