Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

5.1. Strategická analýza a co může přinést?

Nejnáročnější při vytváření strategie je rozhodování o tom, jak konkrétně bude strategie vypadat. Nutné je snažit se rozpoznat existující příležitosti nebo vytvářet nové, na kterých bude strategie stavět, a následně je rozpracovat tak, aby byla strategie, která na nich staví, v podmínkách firmy realizovatelná a konkurenceschopná. Stejně tak náročné a komplikované může být i rozhodování o tom, které příležitosti jsou pro firmy ty, které realizovat má, a které ev. ne.  Nástrojem, který může při stanovení strategie pomoci je tzv. strategická analýza.

Strategická analýza je sadou analýz, které je možné využít pro podporu rozhodování o strategii. V malých a středních firmách, které se většinou rozhodují hlavně intuitivně, může systematičtěji realizovaná, přitom stále poměrně jednoduchá strategická analýza, přinést tato pozitiva:

 • Některé typy analýz navádí ke snaze podívat se na záměr z jiných, nových, úhlů pohledu – mohou zejm. pomoci rozpoznat a ošetřit některá rizika, která by bez systematičtějšího přístupu byla opomenuta.

 • Tím, že strategická analýza vede k systematičtějšímu vyhledávání a práci s „tvrdými“ informacemi, často existující pohled na věc doplní o nové informace a zpřesní ho, nebo i změní. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost úspěchu při realizaci strategie.

 • Díky systematičtější práci s novými informacemi také často pomáhá nacházet nebo vytvářet nové příležitosti pro rozvoj.

 • Spolehlivější podklady pomohou s interní i externí argumentací strategických změn a potřebných opatření.

V této lekci najdete doporučení, jak strategickou analýzu realizovat. Pro úplnost a inspiraci v této lekci vysvětlíme hlavní typy analýz. Zároveň bychom ale rádi zdůraznili, že je v praxi vhodné si z analýz vybrat pouze některé – takové, o kterých je firma přesvědčena, že budou přínosné, a také ty, které je v rámci jejích (zejména kapacitních) možností reálné realizovat.

V následujících lekcích postupně vysvětlíme, čím mohou být prospěšné a jak realizovat tyto analýzy (viz obrázek níže):

 • Analýza trendů v prostředí, ve kterém firma podniká, tzv. SLEPT analýza.

 • Analýza míry rivality v odvětví a jeho dopadu na strategii, tzv. Porterova analýza pěti konkurenčních sil.

 • Analýza potřeb a požadavků klíčových zájmových skupin.

 • Analýza konkurence.

 • Analýza dodavatelů.

 • Analýza zákazníků.

 • Analýza firmy – tzv. interní analýza.

 • Některé další vybrané analýzy.

 


Strategická analýza (Hanzelková, 2015)

 

Vytisknout