Česky
  • pro majitele a manažery malých a středních firem
  • pro začínající podnikatele
  • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

5.7. Interní analýza

Pro správné rozhodnutí o strategii firmy je také podstatné objektivní zmapování (zhodnocení) vlastních vnitřních zdrojů, možností, i nedostatků. Smyslem je před stanovením strategie zhodnotit, zda firma disponuje, nebo je schopna zajistit, nezbytné zdroje. A to nejen finance, lidské zdroje apod., ale zejm. nefinanční zdroje, jako jsou znalosti, kontakty a vazby apod. Tzv. interní analýza, která je na toto zaměřena, doporučuje zhodnocení realizovat vždy podle stejného schématu (viz obsah strategie), podle kterého bude pak následně strategie definována (Keřkovský, Vykypěl, 2006).

Konkrétně:

  • Pokud firma realizuje strategickou analýzu proto, aby rozhodla o své celkové (korporátní) nebo business strategii, doporučuje se realizovat interní analýzu z pohledu 7P (viz obrázek níže) – tedy mapovat, jaký je současný stav firmy z pohledu produktu, ceny, propagace, distribuce, lidských zdrojů, plánování a procesů.

  • Pokud firma realizuje strategickou analýzu zaměřenou například na definici některé funkční strategie (např. strategie marketingu, financí, výroby, nákupu, IS/IT, lidských zdrojů apod.), je vhodné analyzovat dílčí strategické oblastí dané funkční strategie (obrázek níže) – viz také strategie pro marketing, nákup, výrobu, finanční strategie, HR strategie.

Platí tedy, že při interní analýze je vhodné analyzovat silné a slabé stránky všech dílčích oblastí strategie, kterou chce firma stanovit tak, jak jsou vymezeny u daných strategií v lekci 4.

 

Dílčí oblasti zaměření interní analýzy při formulaci business strategie a funkční strategie pro marketing.

 

 

Vytisknout