Česky
 • pro majitele a manažery malých a středních firem
 • pro začínající podnikatele
 • pro rodinné firmy, sociální podniky atd.

6.3. Šablony pro vytvoření strategie vaší firmy – jak s nimi pracovat?

V případě, že se rozhodnete formulovat strategii vaší firmy formou písemného dokumentu, můžete pro to využít šablony níže (Hanzelková, podklady pro výuku strategického řízení, 2014).

 

Strategie písemně - ano nebo ne?

Doporučení strategii formulovat za pomoci těchto šablon implicitně staví na tom, že firma bude mít základní stavební pilíře své strategie (tedy cíle, a jak je bude realizovat) v písemné formě. V realitě malých a středních firem to není dogma, ale písemná strategie může pomoci udržet firmu efektivněji ve zvolených strategických mantinelech, a také strategii systematičtěji realizovat (tzv. implementovat). Je-li formalizovaná strategie formulována účelně, efektivně, bude se jednat o relativně stručný dokument (například za pomocí tabulek níže), který nemusí být delší než několik jednotek či desítka stran textu.

 

POZOR: Jak s šablonami pracovat – několik praktických doporučení ke všem typům šablon

 • Dále najdete kompletní sadu šablon pro všechny potenciálně možné typy strategií, které můžete pro svoji firmu stanovit:

  • korporátní strategii, kterou lze vymezit široký strategický rámec (směr) pro vaši firmu jako celek,   

  • business strategii, pomocí které lze vymezit již podrobnější strategii pro jednotlivé, strategicky odlišné, typy činností nebo změření vaší firmy (tzv. strategické obchodní jednotky, SBU),  a

  • jednotlivé funkční strategie – strategii pro marketing, finance, lidské zdroje, nákup, výrobu.

 • V realitě si ale zřejmě vyberete jen ty strategie, které pro vás mají praktický význam:

  • Pro firmy menší, ale s více SBU, je smysluplné formulovat korporátní a business strategie.

  • Naopak velmi malá firma s jediným typem produktu/podnikání, a tedy i s jedinou SBU, může využít šablonu, která podstatné aspekty korporátní a business strategie spojuje do jediné, celkové, strategie firmy (viz příslušná šablona).

  • To, zda má pro firmu význam formulovat i některé z funkčních strategií závisí a mnoha okolnostech, například pro firmu s vlastní výrobou bude vhodné formulovat svoji výrobní strategii nebo strategii nákupu. V podstatně pro všechny typy firem je vhodné stanovit marketingovou strategii.  

 • I pokud se firma rozhodne, že některé, nebo žádnou, z funkčních strategií nepotřebujete formálně stanovit, můžete doporučený obsah jednotlivých funkčních strategií využít jako další optiku (myšlenkový rámec či návod), přes kterou může některé další aspekty strategie své firmy  promyslet. Pokud toto zamyšlení přinese podstatné závěry a například zpřesnění současné strategie, ale firma i přesto neuvažuje o tom, že by danou funkční strategii formulovala, je možné tyto závěry zařadit například do business strategie, v rámci jednotlivých P.

 • Šablony pro zpracování strategií jsou navrženy tak, že u business a funkčních strategií obsahují sekci pro stanovení strategických cílů (tedy CO chceme v rámci dané strategie dosáhnout), a dále sekci rozdělenou dle dílčích částí dané strategie, v rámci kterých lze uvést JAK má daná dílčí část strategie vypadat resp. jak v jejím rámci posupovat, aby bylo cílů dosaženo.

 • Šablony pro business nebo funkční strategie lze rozšiřovat pro libovolný počet cílů, které firma považuje v rámci dané strategie za smysluplné stanovit, a tyto cíle mohou být jak cíle platné pro tuto strategii jako celek (tj. například vývoj zisku dané SBU jako celkový cíl pro business strategii), tak cíle podrobnější, platné jen pro konkrétní vybranou, nebo i všechny, dílčí části dané strategie (např. cíl „vytvořit a plně ve všech oblastech firmy i u hlavních partnerů aplikovat nová pravidla jednotného vizuálního stylu“, který je v rámci marketingové strategie specifický pro dílčí část této strategie - „Firemní design“).      

 • Postup nebo způsob, JAK vaše cíle dosáhnout, by měl být na stranu jednu co NEJKONKRÉTNĚJŠÍ, aby bylo v klíčových aspektech zřejmé, jak a co má REÁLNĚ firma dělat pro to, aby cíle úspěšně zrealizovala, na stranu druhou „přiměřeně“ stručný, aby si dokument s vaší strategií udržel jednoduchost, a podstata vaší strategie, kterou by měl tento dokument výstižně vysvětlit, se neztrácela v detailech.

  • Příklad: Cíl – expanze prodeje produktu společnosti z brněnského regionu také do regionu Praha

   • JAK: zahájení vlastního prodeje v Praze (nedostatečně konkrétně definované)

   • JAK: založení 1. prodejny své značky v Praze formou franšízy (nebo založení vlastního nového obchodu v Praze apod.) (dostatečně konkrétně definované)

 • Postupy JAK se uvádějí jen v rámci business a funkční strategií, nikoli u strategie korporátní (pokud ji firma specifikuje jako samostatnou strategii) U korporátní strategie se předpokládá, že způsoby JAK jsou stanoveny ve strategiích nižší úrovně, tedy právě v business a funkčních strategiích. Z toho pohledu také nemá pro firmu smysl stanovovat JEN strategii korporátní, ale i na ni návaznou business strategii.  

 • Lidské zdroje je z pohledu jednotlivých strategií možné řešit jak jako samostatnou funkční strategii řízení lidských zdrojů, tak v rámci dalších strategií - jak business strategie (P – People, tedy Lidské zdroje), tak jednotlivých funkčních strategií (například lidské zdroje u funkční strategie pro marketing, výrobu atd. – viz jednotlivé strategické dílčí oblasti těchto strategií apod.).  Nejedná se o duplicitu – samostatná strategie lidských zdrojů může zejm. větším firmám pomoci nastavit základní strategické mantinely pro práci s lidskými zdroji celkově – například strategie firmy v oblasti odměňování, náboru pracovníků atd. Strategická podoblast lidské zdroje u ostatních funkčních strategií pak řeší lidské zdroje již konkrétně v rámci dané funkční oblasti (tedy například lidské zdroje v rámci marketingu).

 

Vytisknout